Samen wonen, samen leven en samen zorgen in Kessel

Wonen waar we samen zelfstandig zijn. Dat is onze droom!
Regie houden over ons leven en voor elkaar zorgen, zo lang als dat kan. Dat is Onze Toekomst, een gemeenschapsinitiatief in Kessel aan het Veersepad 13. Wonen waar we samen zelfstandig zijn. Dat is onze droom!
Een plek waar zelfstandig wonen, samen leven, zorgen voor elkaar én privacy, hand in hand gaan. Een levendig gezelschap van oudere jongeren, jongere ouderen en senioren, die elkaar kennen vanuit de Kesselse gemeenschap.

Zorg en aandacht voor elkaar 
Een gemeenschap van gelijkgestemden: met zorg en aandacht voor elkaar. Zodat we ook in de toekomst op elkaar kunnen bouwen. Juist omdat in de huidige maatschappij ouder worden vaak gepaard gaat met noodgedwongen verhuizing. Verhuizingen naar zorgcomplexen, die mensen niet zelf zouden kiezen. Weg uit hun vertrouwde sociale omgeving.

Wij kiezen voor baas zijn over onze eigen toekomst
Wij willen langer zelfstandig zijn. We geloven in onze eigen kracht, onze diversiteit, en zetten deze gezamenlijk in. Wij creëren een woon-leef-concept dat aansluit op onze behoeftes voor later. Gebaseerd op ontmoeting met zorg en aandacht voor elkaar. We doen het samen. In een vertrouwde omgeving, waar we geboren en getogen zijn en de Maas door ons bloed stroomt. Met voorzieningen zoals huisarts, apotheek en fysiotherapeut dichtbij en supermarkt en drogisterij op loopafstand.

Dat alles samen geeft een fijn en een veilig gevoel.
‘Daar waar men voor elkaar zorgt is het leven goed.

Waar staan we nu?

Met elkaar ons thuis in Kessel ontwerpen

 

22 februari 2022:   Lees hier verder

 

Januari/februari 2022: B&W legt plan voor aan de Gemeenteraad 

Het college van B&W heeft alle zienswijzen behandeld die ingediend zijn m.b.t. het voorstel Bestemmingsplanwijziging.
De betrokken wethouders Rob Wanten, CDA, portefeuille  Fysieke Leefomgeving en Wonen en Anget Mestrom, Lokaal Peel & Maas met portefeuille Vitale gemeenschappen, Zorg en Ondersteuning zijn hierover geinterviewd: 
zie deze video

Ook zijn de conclusies te lezen in de digitale editie van Omroep Peel en Maas van 30 januari.
Enkele passages uit dit nieuwsartikel :

Kleinste details goed bekeken
Bij de beoordeling is gekeken of er aanpassingen van het plan nodig zijn. Daarbij zijn een paar technische zaken aangepast. De bestemming van zorg-wonencomplex is nu duidelijker gespecificeerd in het bestemmingsplan. Verder kwamen de zorgen van direct omwonenden naar voren over de bouwhoogtes, de afstanden tot hun erfgrenzen en schaduwwerking. Daar is een apart onderzoek naar uitgevoerd. Het ontwerp van het complex met 13 appartementen en meerdere gemeenschappelijke ruimten is overigens niet gewijzigd. “We hebben met alle aspecten rekening gehouden”, zegt wethouder Rob Wanten. “Zelfs de kleinste details goed bekeken en afgewogen, juist omdat er zoveel reuring is ontstaan.”

Sociaal contract
Wethouder Wanten geeft aan dat in het bestemmingsplan is verankerd dat het altijd moet gaan om een zorg-woongebouw. Dat betekent dat als in de toekomst nieuwe bewoners hun intrek willen nemen in het complex, zij zich moeten conformeren aan een zogenaamd sociaal contract. Zo’n contract sluiten de toekomstige dertien bewoners ook met elkaar.
De raad bepaalt 22 februari of hij akkoord gaat met het bestemmingsplan.

 

Oktober/november 2021: Voorlopig ontwerp woonzorggebouw

Eerder berichtten we al dat we blij zijn met de vele positieve reacties vanuit de Kesselse gemeenschap en verder op het eerdere voorlopig ontwerp voor het zorgwonengebouw aan het Veersepad 13 in Kessel. De plek waar we met 13 jongere en oudere deelnemende stellen gezamenlijk een nieuwe toekomst tegemoet zien. Een plek waar we als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door ‘samen te wonen, samen te leven en voor elkaar te zorgen’. Ons levensmotto.   

Logischerwijze zoals bij iedere verandering, waren er ook wensen en zorgpunten. Ook die namen we ons als Stichting Onze Toekomst ter harte. Gevolgd door onder andere keukentafelgesprekken om de zorgen en daarmee ook wensen verder te verkennen. Naast deze inbreng hebben we advies gevraagd aan de onafhankelijke commissie ‘’VAC-wonen Venlo’’ m.b.t. de levensloopbestendigheid van het gebouw. Al die inbreng tezamen leidden tot aanpassingen in het voorlopig ontwerp. We lichten er hier enkele uit:

  • Het totale zorgwonengebouw is kleiner gemaakt, concreet: lager en smaller.
  • Meer ruimte aan de zijkanten van het gebouw. Hiermee creëren we meer afstand tot de directe buren.
  • Het dak heeft een iets ander ontwerp gekregen. Hierdoor oogt het, naast dat het gebouw daadwerkelijk al kleiner is, nog eens extra kleiner.
  • Aanpassingen aan ingangen en doorgangen, trappenhuis, lift en indeling parkeerkelder.

Zijn we er in geslaagd om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen? Dat kunt u zelf het beste beoordelen. Tegelijkertijd kunnen en durven we te zeggen dat het ontwerp, met dank aan ieders inbreng, positief en kritisch, een stuk beter is geworden: zowel voor onszelf als ook voor onze omgeving.

Het uiteindelijke voorlopige ontwerp vinden jullie op deze website. 
Wij kijken uit naar de verdere realisatie van ons zorgwonengebouw. Een van de vervolgstappen daarin is de procedure voor het bestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Het college van Burgemeester en Wethouders gaf akkoord op ons plan en vanaf maandag  18 oktober 2021 ligt het Bestemmingsplan ‘Woongemeenschap Veersepad 13 te Kessel, Gemeente Peel en Maas, Ontwerp’ ter inzage.  

Om ons zorgwonengebouw mogelijk te maken aan het Veersepad 13 is een zogenaamde bestemmingsplanwijziging nodig. Dat bestaat uit diverse onderdelen, onderzoeken (denk aan flora en fauna, archeologie, verkeer en geluid), bijlages, et cetera. Allemaal ingrediënten om tot een zorgvuldige (belangen)afweging te kunnen komen. Het bestemmingsplan bevat ook een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Dat beschrijft hoe de ruimtelijke kwaliteit, het uiterlijk van het zorgwoongebouw  (het definitief voorlopig ontwerp) en de omgeving eruit moet komen te zien.
Uiteindelijk is het na behandeling van de reacties, aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Naar verwachting is dat begin 2022.

Juli-augustus 2021:  ontwikkeling voorlopig ontwerp en bestemmingsplan

Het is al weer een tijdje geleden dat we hebben geïnformeerd over de stand van zaken van onze plannen aan het Veersepad 13. Het leek wellicht rustig, maar achter de schermen is heel hard gewerkt. Zowel aan het voorlopig ontwerp als vooral ook aan de in te dienen bestemmingsplanwijziging. Bij deze een korte update.

Korte terugblik presentatie voorlopig ontwerp
Eind april presenteerden we samen met Kern Architecten het concept voorlopig ontwerp van het zorgwoongebouw aan buren en omwonenden van Veersepad 13.  Daarna hebben we ook alle raadsfracties geïnformeerd. Met de perspublicaties namen we ook de Kesselse gemeenschap en overige geïnteresseerden mee in de ontwikkelingen.  

Waardevolle input voor ontwerp
We ontvingen op het ontwerp vele reacties, zowel vanuit de buurt als van verder. We prijzen ons gelukkig dat dat veelal positieve reacties zijn. Ook kregen we allerlei praktische tips en adviezen.  Alle reacties nemen we ter harte: onze overtuiging is dat we daarmee uiteindelijk een nog beter ontwerp  kunnen realiseren: zowel voor onszelf als ook voor onze omgeving. We hebben de reacties doorgegeven aan onze architect. Kern Architecten werkt daarmee momenteel  aan de afronding van het definitieve voorlopige ontwerp.

Advies onafhankelijke instantie
Tevens hebben we een onafhankelijke instantie gevraagd ons te adviseren over de levensloopbestendigheid van ons plan. Zeker ook vanwege de zorg-woonfunctie.  We nemen ook hun input mee in de aanscherping van het ontwerp.

We verwachten binnenkort het finale voorlopige ontwerp op onze website te kunnen plaatsen.

Bestemmingsplan: goede ruimtelijke ordening, zorgvuldige belangenafwegingen en wetgeving
Om ons zorgwoon-concept mogelijk te maken aan het Veersepad 13 is een zogenaamde bestemmingsplanwijziging nodig. Zo’n wijziging vergt een zeer lijvig document. Dat bestaat uit diverse onderdelen, onderzoeken (denk aan flora en fauna, archeologie, verkeer en geluid), bijlages, et cetera. Het vraagt de nodige zorgvuldigheid van de makers en ons als opdrachtgever. Verschillende partijen zijn betrokken en leveren input. Nauwe afstemming en overleg over wensen , eisen en nieuwigheden leiden tot een document dat alles op de juiste wijze omvat en beschrijft. Het vernieuwende zorgwoon-concept bevat nieuwe elementen die extra aandacht behoeven. Een gedegen zorgvuldigheid waar we ook de benodigde tijd voor pakken.

Beeldkwaliteitsplan
Bij het bestemmingsplan nemen we ook een zogenaamd beeldkwaliteitsplan op. Dat beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe de ruimtelijke kwaliteit, het uiterlijk van het zorgwoongebouw  (het definitief voorlopig ontwerp) en de omgeving eruit moet komen te zien.

Ter inzage legging ná zomervakantie
We verwachten het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan tezamen met het beeldkwaliteitsplan een dezer weken af te ronden.  De daadwerkelijke ter inzage legging volgt, juist met het oog op de zomervakantie van vele mensen, de zomervakantie: naar verwachting begin september 2021. Een procedure die de gemeente Peel en Maas in gang zet. Volg daarvoor de gemeentelijke kanalen. We geven het natuurlijk ook een plek op onze website www.veersepad13onzetoekomst.nl. Na de ter inzage legging  volgt de besluitvorming door de gemeenteraad.

 

April 2021 “Voorlopig ontwerp gereed – opdracht naar Kern Architecten 

Met de opdracht iets fraais te ontwikkelen volgens de visie van ons gemeenschapsinitiatief ’samen leven, wonen en zorgen’ én input vanuit de omgeving, waren eerder twee architecten aan het werk gezet. De keuze is onlangs gevallen op het ontwerp van Kern Architecten uit Roermond. Kern Architecten was ooit eerder in de race voor de heropbouw van Kasteel de Keverberg.

Passend in het dorpsgezicht én samen leven en wonen
Ben Wolters namens Kern Architecten: “Om recht te doen aan het dorpsgezicht én het samen leven, wonen en zorgen, hebben we voor beide aspecten eerst zorgvuldig de context bekeken en geanalyseerd. Inclusief de opmerkingen die SOT eerder in de gesprekken met omwonenden ophaalde. Met de vondsten uit deze analyse zijn we het gebouw met o.a. 13 wooneenheden gaan ontwerpen. Deze legt een relatie tussen Villa Oeverberg, de kerk en Kasteel Keverberg. Eén groot blok past qua uitstraling niet op deze locatie en is ook voor het beeldbepalende dorpsgezicht niet gewenst. Het ritme van de omliggende bebouwing aan het Veersepad en de grootte van het kavel vraagt om een tweedeling van het volume. De voorgestelde dakkappen versterken het beeld van twee volumes. Daarnaast creëert het een relatie met de dakkappen van de kerk en het kasteel. En geeft het een geborgen gevoel voor de bewoners, een thuis.

Samen leven en zorgen vormt hart en spil
‘Samen leven en zorgen’ vormt het hart en spil van het gemeenschapsinitiatief. Daarom is een gezamenlijk oppervlak gereserveerd voor gemeenschappelijk gebruik. Ben Wolters: ”De gezamenlijke ruimte verbindt beide volumes en is onderdeel van de plint van het gebouw.” De entree biedt direct laagdrempelig toegang tot deze gezamenlijke onderdelen: woonkamer, keuken en overige ruimtes waar gelegenheid is voor zorg, fitness, vergaderen en verpozen. De gezamenlijke ruimte biedt direct toegang tot het Maasterras en staat in verbinding met het gemeenschappelijke terras aan  de voorzijde aan het Veersepad.

Zorg en ondergronds parkeren
Naast ruimte voor gezellig samen zijn en ontmoeten en begroeten, is met het oog op toekomstige noodzakelijke zorg ruimte gemaakt voor een behandelkamer. Deze is ook als logeergelegenheid te gebruiken. Verder is er ook een gezamenlijke klusruimte en een grote ondergrondse gezamenlijke (parkeer-) garage met ruimte voor elektrische auto’s voor het delen van auto’s. Hierdoor hoeven er straks weinig geparkeerde auto’s op het voorterrein te staan. Het is de bedoeling de karakteristieke witte muur en toegangspoort net als zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden.

Vervolg
Eind april is het voorlopig ontwerp van het zorgwoongebouw gepresenteerd aan de buren en omwonenden van Veersepad 13, de beoogde locatie. Diverse beelden uit de presentatie zijn hieronder te vinden. Het voorlopig ontwerp komt als beeldkwaliteitsplan samen met het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan waarschijnlijk in het tweede kwartaal ter inzage te liggen. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het najaar over het bestemmingsplan.

Maart 2021: Tussentijdse evaluatie voorlopige schetsontwerpen
De eerste conceptversies van het voorlopige schetsontwerp zijn onlangs aan ons gepresenteerd. Mooi om te zien dat beide architectenbureaus met dezelfde uitgangspunten creatief aan twee verschillende gebouwen werken. Een van de grootste uitdagingen voor de architecten is om zoveel mogelijk te realiseren van de wensenlijst. Het gebouw moet ons concept ‘’Samen Wonen, Leven en Zorgen’ dienen en daarnaast dient het o.a. ook in de omgeving te passen. En dan bedoelen we zowel het Veersepad als natuurlijk ook wensen van de direct omwonenden.

In beide voorlopige concepten vonden wij een aantal aspecten zeer aansprekend. Alle plussen en minnen zijn verzameld en teruggekoppeld naar beide architecten. De kunst voor hen is nu om zoveel mogelijk van deze feedback te verwerken in het voorlopige schetsontwerp.

Eind maart zijn de voorlopige schetsen van de beide architectenbureaus gereed. Het bestuur van Stichting Onze Toekomst kiest vervolgens voor één van de twee schetsontwerpen, en daarmee voor één architectenbureau. In de weken na de keuze presenteren we de gekozen schets aan o.a. gemeente, en omwonenden. Dit doen we allereerst in persoonlijke gesprekken met directe (over)buren, daarna een presentatie voor omwonenden en o.a. via deze website. Met de input die daaruit volgt kan eventueel het voorlopige schetsontwerp nog worden aangepast voordat dit als bijlage bij de te maken bestemmingsplanwijziging wordt gebruikt. Stap voor stap samen verder.

Februari 2021:Twee gerenomeerderde architecten zijn gekozen
De keuze voor de twee gerenommeerde architectenbureaus is gemaakt uit een longlist van architecten. De eerste inhoudelijke gesprekken hebben medio januari plaats gevonden. De opdracht is het maken van een voorlopig schetsontwerp.

De twee bureaus gaan de aan de slag op basis van input van onder andere direct omwonenden en de toekomstige bewoners in dit gemeenschapsinitiatief. 
Over een aantal weken vindt een eerste tussenevaluatie plaats. Of de uitkomst hiervan al gaat leiden tot een definitieve keuze voor één architect en daarmee voor één schets is nog niet duidelijk. 
Wat wel duidelijk is dat de wensen van alle betrokken partijen, daar waar haalbaar, worden meegenomen en verwerkt.Ook over het schetsontwerp volgt, naar verwachting in het tweede kwartaal, weer een gesprek met onder andere omwonenden

Januari 2021: In gesprek met de omgeving
Een gebouw dat past in de omgeving vraagt ook input vanuit die omgeving. Daarom hebben we recent een groot aantal gesprekken gevoerd met directe buren en omwonenden. Gesprekken die we zelf als fijn ervaarden en die ook op waardering konden rekenen van onze toekomstige buren. Zowel suggesties maar zeker ook zorgen (inkijk, drukte, privacy…) kwamen aan bod.

Natuurlijk hebben we ook onze eigen eisen en wensen zoals de nodige zorgvoorzieningen (bv een zorgalarmeringssysteem, ruimte voor huisarts/fysiotherapie, …..) een gezamenlijke ruimte, een lift en ondergrondse parkeerplaatsen. We willen een plek die klaar is voor de toekomst, invalideproof én energieneutraal.

De input van onze toekomstige buren bespreken we samen met onze eigen wensen, in januari 2021 met enkele geselecteerde architectenbureaus. Zo werken we samen aan een concept schets voor een woon-  en leefomgeving. Onze Toekomst past niet alleen ons, maar ook zo goed mogelijk voor en in de omgeving aan het Veersepad.

Vanzelfsprekend delen we de concept schets als deze gereed is ook weer met de buren en breder in de Kesselse gemeenschap en natuurlijk op deze website. Deze schets voegen we ook toe aan het nieuwe bestemmingsplan dat in ontwikkeling is. Dat komt ter inzage voor formele reacties. De gemeenteraad neemt daarover naar verwachting medio 2021 uiteindelijk een besluit

 

De toekomstige bewoners

Wie zijn wij?

. Onze Toekomst is een gemêleerde en hechte groep. De groep bestaat uit 25 gelijkgestemde enthousiaste Kesselnaren met zorg en aandacht voor elkaar: twaalf stellen en een weduwe. Werkend en niet meer werkend. Van vrachtwagenchauffeur tot warme bakker. Van jonger tot al wat ouder. Kinderen die al het huis uit zijn. De meesten zijn al opa en oma en kleinkinderen verrijken ons leven. Mensen die zich bij elkaar thuis voelen, een ‘klik’ hebben met de medebewoners en klaar staan voor elkaar.

We voelen ons niet alleen verbonden. We hebben ons ook formeel verbonden. Met een sociaal contract en een zogenaamd anti-speculatiebeding. Bij verkoop gaat eventuele winst grotendeels terug naar de nog op te richten Vereniging van Eigenaren. Nieuwe, toekomstige bewoners conformeren zich ook aan de visie van Onze Toekomst. Het past nu en moet ook blijven passen.

Samen wonen, samen leven en samen zorgen in Kessel. Daar zorgen we samen voor.

Mien en Albert Dings

Wij zijn geboren en getogen Kesselnaren, wonend met onze kinderen op het Veersepad. Nu hopen we nog jaren gezamenlijk, met dorpsgenoten in alle rust, maar wel zorgend voor en met  elkaar, onze oude dag op deze fijne plek door te mogen brengen.

Lia en henk Jenniskens

Na een rijk gevuld leven met onze 3 kinderen is het tijd om de volgende stap te zetten. Zo zelfstandig als mogelijk genieten van onze oude dag, samen met een groep mensen die voor elkaar wil zorgen, op de mooiste plek van Kessel.

Miek en Emiel Sillen

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen omringd met mensen die ‘onze  taal’ spreken.  Geen zorgen over ‘kan ik wel in mijn huis blijven wonen als er iemand wegvalt’. De mogelijkheid elkaar te helpen indien nodig en toch genieten van voldoende privacy. Dit alles op de mooiste plek van het dorp. Dat is wat wij graag willen!

Ada en Rene Boots

Op een mooie plek met elkaar oud worden vinden wij een fijn initiatief. 
Samen kleiner wonen en voor elkaar zorgen is oh zo kostbaar!

eLS pEETERS

Alleenstaand. Geen kinderen. De 70 gepasseerd. Wat brengt de toekomst? Blijf je gezond? Aanpassingen in huis? Hulp in de tuin? Dit plan: op nét zo’n prachtige plek. Zorg voor elkaar! Levensloopbestendig! Een warme, veilige omgeving om oud te worden. Ik doe mee!

kARIN EN hENK lENDERS

Realiseren wat al jaren in het hoofd speelt: samen met anderen je eigen geluk creëren, tot in de lengte der dagen.

eLS EN jAN pEETERS

We zijn erg blij om mee te mogen doen met dit project.
We krijgen een fijn huis op een prachtige plek maar vooral het samen wonen met gelijk gestemden die beloofd hebben naar elkaar om te kijken in goede en slechte dagen spreekt ons erg aan.

aNNEMIEK En pAUL jENNISKENS

Hoe fijn is het, niet wetend hoe onze toekomst eruit gaat zien, om wel te weten dat we er niet alleen voor staan, zorgen te delen, elkaar te helpen, eenzaamheid tegen te gaan? Samen met en voor elkaar!!

eLBERNIE EN rOB lENNAERTS

Dé kans op 12 goede buren. Een centrale en mooie plek in Kessel waar je samen oud kunt worden en elkaar kan helpen als dat nodig is. Zijn wij misschien nog “te jong”? Beter nu dan te laat of nooit.

mARION EN pETER VAN wIJLICK

Wat is er mooier om dit project met 13 stellen te realiseren die hetzelfde als ons denken en doen . Samen oud worden en voor elkaar zorgen. Samen genieten in ons Kessel, ons eigen dorp wat wij zo lief hebben.

mARIAN EN hERM bEURSKENS

Wij willen levensloopbestendig en energie-neutraal wonen. Ook willen we graag hier aan de Maas wonen. Op Veersepad 13 komen die twee zaken mooi bij elkaar. Bovendien, we hebben geen kinderen. Daarom willen we een omgeving waarin wij ondersteuning vinden als er iets met ons aan de hand is. En dat is nu net wat dit plan beoogt.

rIEK EN lOUIS mUijRES

Samen. Wat een mooie gedachte, voor de rest van onze toekomst. De gedachte, dat we er nooit alleen voor zullen staan, en op zo’n prachtige plek aan de Maas, maakt ons blij en is nu al begonnen.

gEMMA EN sJORS fASSOTTE

Regie hebben en houden op je eigen leven, zelf initiatief nemen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Op tijd nadenken over hoe, waar en met wie je oud wil worden.
Met een hele fijne groep mensen samen werken aan een gezamenlijk doel, “samen leven, samen wonen, samen zorgen”.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Heeft u vragen of behoefte aan een gesprek?

Bel met Sjors Fassotte op 06 3701 9588
of stuur een email naar sjors.fassotte@kpnmail.nl