AANKOOPPROCES VEERSEPAD 13

Met begrip voor alle emoties rond de sloop van het pand Veersepad 13 constateren we dat een deel van deze emotie is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, met name op social media. Facebook is een kanaal waarin iedereen vrijwel ongecensureerd zijn ei kwijt kan. Zaken die vele mensen, waaronder ook ons, raken. Het is voor ons ondoenlijk om op alle individuele reacties op het wereldwijde web te reageren. We gaan graag persoonlijk het gesprek aan, die uitnodiging hebben we ook gedaan aan mensen die ons bijvoorbeeld appten. Daarnaast delen we via deze weg de juiste feiten graag in één (chronologisch) overzicht.

Voorafgaand daaraan: wij betreuren de ontstane situatie in ons mooie dorp Kessel. Wij en ook de gemeente Peel en Maas doorlopen in alle oprechtheid/ naar eer en geweten en zorgvuldigheid vele stappen om te komen tot ons zorgwonenconcept. We trachten de betrokkenen en geïnteresseerden daarin zo goed als mogelijk mee te nemen. Daar waar nodig creëren we graag extra duidelijkheid/ lichten we zaken graag nog een keer toe, zodat reacties op basis van de juiste feiten kunnen plaatsvinden. Zoals nu met de drie onderwerpen waarover veel te doen is (geweest):

 • het koop-/verkoopproces;
 • de officiële status van het pand (monument of niet);
 • asbestsanering en sloop (zie update 30 maart)

Als initiatiefnemers van het zorgwonenplan hebben wij ons aan het begin van het traject ervan vergewist dat het pand aan het Veersepad 13 GEEN beschermde status had. Indien dat wel het geval was geweest, hadden we dit pand nooit gekocht. Simpelweg omdat ons zorgwonenplan dan niet realiseerbaar zou zijn. Voor alle duidelijkheid :

  • Veersepad 13 is géén nationaal, provinciaal of gemeentelijk monument.
  • Veersepad 13  is géén beschermd dorpsgezicht.
  • Veersepad 13 maakt wél deel uit van een beeldbepalend dorpsgezicht. Dit betekent dat sloop en nieuwbouw zijn toegestaan. Geplande nieuwbouw moet dan wel voldoen aan bepaalde welstandseisen.  Slopen is en was (ook voor vorige eigenaren dus) in principe mogelijk middels de procedure die wij ook gevolgd hebben. Ons beoogde gebouw is daarbij door de dorpsbouwmeester/commissie Ruimtelijke Kwaliteit in een later stadium uitgebreid getoetst aan de welstandseisen voor nieuwbouw op deze locatie en betiteld als “passend in het beeldbepalend dorpsgezicht”.

Stappen aankoop/verkoop in de tijd
We nemen jullie graag mee in de stappen in de tijd, vanaf het moment dat we onze eerste interesse deelden met één van de voormalige bewoners van Veersepad 13:

 • Begin 2019 is tijdens telefonisch onderhoud met één van de voormalig bewoners/eigenaren van Veersepad 13 enkele malen gesproken over onze interesse en de ontwikkeling van onze plannen tot het realiseren van een nieuw te bouwen zorgwonengebouw.
 • Voordat we überhaupt een bod op het Veersepad 13 wilden uitbrengen, hadden we voor onszelf twee voorwaarden geformuleerd:
  1. duidelijkheid over de officiële status van het pand (wel of geen beschermde status) in verband met sloop en beoogde nieuwbouw;
  2. Een positief College-besluit op een principeverzoek.
 • Eerste half jaar 2019: meerdere gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente Peel en Maas: een eerste toetsing of ons plan van een zorgwonenconcept en een bijbehorend zorgwonengebouw past binnen het beleid van de gemeente Peel en Maas. Dat proces ging zeker niet van een leien dakje, we zijn lange tijd fors aan de tand gevoeld over onze plannen voor wat betreft het zorgwonenconcept. We hebben doorgezet en uiteindelijk heeft dit geleid tot een (formeel) principeverzoek aan én, niet onbelangrijk, een principeakkoord van het College van B&W in juli 2019. Daarmee hadden we duidelijkheid over onze twee voorwaarden om daadwerkelijk een bod uit te willen brengen op het Veersepad 13.  Ons is later duidelijk geworden dat wij de enigen waren die een principeverzoek voor het perceel Veersepad 13 hebben ingediend.
 • Medio 2019: start verkoop van het pand Veersepad 13 door toenmalige eigenaren. In de verkoopbrochure Veersepad 13 werd aangegeven dat nieuwbouw en projectontwikkeling tot de mogelijkheden behoorden. Ook In het (latere) koopcontract staat dat het pand ‘as is – where is’ verkocht wordt. Wat zoveel betekent als zonder verplichtingen of garanties.
 • augustus 2019: Ons eerste formele bod hebben we mondeling toegelicht aan de makelaar en via deze – voor de verkopers – ook schriftelijk onderbouwd met onze plannen. De makelaar wist via ons van het principeakkoord van de gemeente P&M. De verkopers wilden immers enkel de ‘biedingen met kansrijke plannen’ beoordelen, zo gaf de makelaar aan. In de onderbouwing was aangegeven dat we nieuwbouw wilden plegen voor 13 uit Kessel afkomstige “stellen”. De makelaar bevestigde ons dat sloop geen beletsel was.
 • 7 november 2019: De toenmalige eigenaren zijn akkoord gegaan met ons zwart op wit gedane bod, en de voorwaarden en plannen voor het pand/perceel Veersepad 13. Het koopcontract werd getekend op 7 november 2019. Niemand heeft ze daartoe verplicht. Er waren volgens de makelaar meerdere kandidaten. Keus te over dus het pand aan een andere partij te verkopen; iemand met een ander bod, voorwaarden, of wellicht iemand die het pand zou willen behouden. Kennelijk was ons bod het beste en/of de voorwaarden voor de verkopers het gunstigste.
 • 25 november 2019: daadwerkelijke eigendomsoverdracht van het pand. Stichting Onze Toekomst is eigenaar Veersepad 13 in Kessel.


Overige zaken met betrekking tot verkoopproces
Om zaken in het koop/verkoopproces helder te krijgen, hebben wij gaande het proces, een zogenaamd WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur)ingediend bij de gemeente P&M. Daaruit blijkt het volgende:

 • Uit een email van januari 2019 van de vorige eigenaren aan de gemeente Peel en Maas  blijkt dat zij informeerden naar bouwmogelijkheden op perceel Veersepad 13. Als één van de twee opties werd door de toenmalige eigenaren ‘sloop van het volledige pand aangedragen.
 • Enkele dagen ná de eigendomsoverdracht op 25 nov 2019 is door één van de vorige eigenaren een aanvraag  ingediend om Veersepad 13 als rijksmonument aan te wijzen. Wij, inmiddels eigenaren, zijn hier in het geheel niet in gekend. Tevens werd in dit mailbericht het verzoek gedaan om elke aanvraag of wijzing met betrekking tot Veersepad 13 stop te zetten in afwachting van een besluit tot Rijksmonument. In de praktijk zou dat betekenen dat wij als nieuwe eigenaren geen enkele activiteit zouden kunnen uitvoeren met betrekking tot onze plannen om te komen tot een zorgwonengebouw.

Vragen? Neem contact met ons op
Mocht jullie vragen hebben, we staan jullie graag te woord.

Wij kijken uit naar een gezamenlijke toekomst om samen te leven, samen te wonen en te zorgen voor elkaar. 

Update 30 maart : aanvang asbestsanering en sloop

Doorontwikkeling plannen

De goedkeuring van het bestemmingsplan door de gemeenteraad op 22 februari 2022 was voor SOT een logisch moment om de volgende stap te zetten in de realisering van ons zorg-wonenplan. Ondanks het feit dat we het pand al 2 jaar geleden hadden kunnen slopen hebben we er bewust voor gekozen dit niet te doen. Nu is het moment om die vervolgstap wel te zetten.

Sloop van het pand

Omdat het pand geen beschermde status heeft is conform de gemeentelijke regels voor de sloop geen sloopvergunning nodig,  een sloopmelding voldoet.  Onderstaande is gebeurd:

 • 15 november 2021 : asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf
 • 8 februari 2022: sloopmelding ingediend bij gemeente P&M
 • 3 maart 2022: acceptatie sloopmelding door de gemeente P&M ( betekent toestemming voor sloop)
 • 11 maart 2022: melding geplande asbestsanering en sloopactiviteiten naar gemeente.
 • 16 maart: aanvang asbestverwijdering door gecertificeerd saneringsbedrijf
 • 23 maart 2022: aanvang sloop pand Veersepad 13
 • 23 maart 2022: omwonenden in kennis gesteld van gestarte sloopwerkzaamheden.
 • 23 maart 2022: aantreffen van zogenaamd “verborgen” asbest tijdens sloopwerkzaamheden. Sloop gestopt, in overleg met sloper en saneerder gemeente in kennis gesteld.

Vervolgstappen (op aangeven gemeente P&M):

 • 24 maart 2022: tijdelijke sloopstop, scheiden en opruimen reeds gesloopt materiaal toegestaan
 • 25 maart 2022: aanvullende asbestinventarisatie n.a.v. nieuw ontstane situatie door gecertificeerd bedrijf. Er blijkt geen gevaar te zijn ontstaan en te zijn voor de omgeving.
 • 26 maart 2022: Check situatie door asbestsaneerder
 • 29 maart 2022: sloper + saneerder maken plan van aanpak, tevens aanvang van asbestsanering a.d.h.v. de aanvullende asbestinventarisatie
 • 30 maart 2022 saneren van asbest
 • Na 30 maart hervatten sloopwerkzaamheden
 • 4 april : mogelijk asbest in een oude rioleringsbuis. Slopen gestaakt en gemeente ingelicht.
 • 4 en 5 april: aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd door gecertificeerd bedrijf.
 • 5 april : aanvullende asbestinventarisatierapport ontvangen en naar de gemeente gestuurd
 • 6 april : asbesthoudende materialen conform advies/rapport verwijderd.
 • Hervatten van sloopwerkzaamheden. De sloopwerkzaamheden zijn 7 april afgerond.

Update 22 februari 2022: Gemeenteraad stemt over wijziging bestemmingsplan

Ruime meerderheid gemeenteraad stemt positief : 18 voor - 7 tegen


In een bewogen raadsvergadering met meerdere  insprekers is uiteindelijk de kogel door de kerk :  de gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid positief gestemd op de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan op Veersepad 13.

Het agendapunt is als volgt vastgelegd :


Meer informatie

Mocht je vragen of suggesties hebben over onze zorgwonengebouw of – concept? Mail of bel ons gerust.

Het Terreinplan

Begane grond

Panorama Ingang

Gemeenschappelijke ruimte

Plattegronden

Perspectief Maasoever

In Vogelvlucht

Bestaand en Nieuw